...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޑުވައް
ނ.
ފަށަނުން މައްޗަށް ދެފަރާތަށް ވާނޭހެން ދެކަތްޕަށް ހުންނަ ވައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭވަތުވައްގަނޑު . ވަކާ . ވަކެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ