...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޫތުކެއުން
މ.
(1) ކަމެއްގެ މައްޗަށް ނުހަނު އެދުން ބޮޑުވުން.
(2) ކަމަކާ ހުރެ ހެސްގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޫތުހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ