...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެހޭ
ނއ.
(1) ގުޅޭ.
(2) ގުޅުންހުރި.
(3) ބެހުން މިބަހުގެ ވާކަމާއި އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހިސާބުކިތާބު . ހުރަހޮޅިގަތުން . ނަފުސިއްޔަ . ނަފްސާނީ ޢިލްމު . ނަސަބުޢިލްމު . ނުބައިއަޑު . ނުބެހޭކަމަކާއި ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާތި . ނުވާކަމެއްނެތުން . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ނޫސްވެރިކަން . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ނޯޓިސްދިނުން . ރިޕޯޓުކުރުން . ރޭލުއިސްޓޭޝަން . ބަޔާން . ބަޔާންކުރުން . ބިންމަތީގެ . ބުރުޒުބަނޑޭރި . ބެހުން . ބޭނިގަތުން . ބޭރުބަނޑޭރި . ބޭރުވަޒީރު . ބޭރުތެރެ . ބޭސްފަރުވާކުރުން . ބޭސްފަރުވާ . ބޮޑުތަރުތީބު . ބޯބޭނުން . ކަށުކަމާކެމި . ކަންޒޫރި . ކަންޒޫރިކިޔެވުން . ކަންޓްރޯލްޓަވަރު . ކައްދިން ހިސާބު . ކައްޕިތާނު . ކަފަކަފުން . ކަސްޓަމު . ކިލާސް މުދައްރިސް . ކުނބުކޮޅު އާލާތް . ކުރިމަތިފަރާތް . ކުލިނިކު . ކޮންފަރެންސް . ކޮއްތަކާއި ހެދުމަކާލިބުން . އަނގަބޭނުން . އަނގަބޮޑުވުން . އަނގައެރުވުން . އަނގަދޮށިވުން . އަދަބުދިނުން . އަތަރުގޭމީހުން . އަތްބެލުން . އަތްދިގުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ