...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރު
އި ހަން ނުވަތަ އެފާޑުގެ އެހެން އެއްޗެއް އަޅައިގެން ހަދާ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ އަޑު ނެރެނީ ޖަހައިގެންނެވެ.
(2) މިޔުޒިކުގެ ހަމަޔާ ގުޅޭގޮތަށް ވަކި ތަރުތީބަކުން ޖަހާ އަޑު.
(3) ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ބެރުގެ އަޑު ނެރެން ހަދައިފައިވާ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަބެރު . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަނޮއެނބެރުން . ހަން . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުތެޅުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަރުބީ . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަރުބީމަތީލަވަ . ހަވަރުބެރު . ހަދަނޑިވަޅުލަވަ . ހަތްފިޔަވަޅުބެރު . ހިކާކަލޯލަވަ . ހިތީބެރު . ހުކުރުބެރު . ހޭރިޔާ . ހޭރިޔާޖެހުން . ނައްކާރަ . ނައްކާރަލަވަބައި . ނައްކާރަޖެހުން . ނަޣަރާޖެހުން . ނާބަ . ނާބަޖެހުން . ނާބުސްޚާނު . ނާޗަރަންގީ . ނެއްޓި . ރަށްގުޑާ . ރަނގަރަނގަތޮޅިމުރަނގަދެތޮޅި . ރައިވަރުބެރު . ރަމްޒާންމޭނާ . ރިނބުދޫކޯމާޅި . ބަށްބަށް . ބަންބަން . ބަންގިބެރު . ބަބުރުބެރު . ބަޑިބެރު . ބާރަބޯލަނގިރި . ބުންހިއްޕުން . ބުންބެރު . ބުންކޮޅު . ބުންއަޑު . ބުންޓަކި . ބެރު . ބެރުހުއްޓާލަވަބައި . ބެރުކަނިގަނޑު . ބެރުކޮޅުބޭލުން . ބެރުއެޅުން . ބެރުއެދުރު . ބެރުއެދުރުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ