...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރުކަނިގަނޑު
ނ.
ޢީދާއި ހިތީގައި ރަދުން ވަޑައިގަންނަވާ ތަނެއްގެ ކައިރީގައި ބެރު އަޅުވަން ހުންނަ ކަނިގަނޑު.
މި ކަނިގަނޑު ހުންނަނީ ޚާއްޞަގޮތަކަށް ހަދާފައި ކުރަހާފަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ