...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރުދުންމާރިތާޅަފިލި
ނ.
އިހުގައި ރަސްކަލުން ތަންތަނަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ބެރުގައި ޖަހާ ހަރުބިޔާ، އެޔާއެކު ފުމޭ ދުންމާރިއާއި ތާޅަފިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ