...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެރުޖެހުން
ާޑުގެ އެހެން އެއްޗެއް އަޅައިގެން ހަދާ އެއްޗެއްގައި ޖެހުން.
(2) މިއުޒިކުގެ ހަމަޔާ ގުޅޭގޮތަށް ވަކިތަރުތީބަކުން އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ޖެހުން.
(3) ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ބެރުގެ އަޑު ނެރެން ހަދާފައިވާ އެއްޗަކުން އަޑުނެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޣަރާޖެހުން . ނާބަ . ފަސްބެރުގައިޖެހުން . ތަގުޑިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ