...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެއްދުން
ުން.
(4) މުށްލައްޕައި ބާރުކުރުން.
(5) ނިވާކުރުން.
(6) މަސްތަކެއް ދަލަކަށް ނުވަތަ ކޮށިގަނޑަކަށް ވައްދައި ބަންދުކުރުން.
(7) ބަންދުކުރުން.
(8) ކުރިމަތި ބަންދުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ދިޔަނުދިނުން.
(9) ދައްކާ ވާހަކައަކުން އަނެކަކު ދެރަކޮށްލުން.
(01) ކަޑައްތު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޑުލުން . ހިންމުން . ހިފުން . ހުރަސްއެޅުން . ހުއްކަރަބެއްދުން . ހުސްކަރުބެއްދުން . ރަންދަނޑިއެޅުން . ރަފޫ . ރަފޫކުރުން . ރީއެޅުން . ރޮދުއެޅުން . ބަނޑުއަތްލާހިފުން . ބަނޑުލުން . ބަންދުއެޅުން . ބައްދައިލުން . ބަގުޑި . ބަގުޑިބެއްދުން . ބަގުޑިލުން . ކަރުކެނޑުން . ކެވުން . އަރާބެއްދުން . އަސްބައިޖެހުން . އަސްކޮޅުލުން . އަސްޖެހުން . އެތިފަހަރުއެޅުން . އޮޅުލައިގަތުން . ވަޅަބެއްދުން . ވަކިހިއްޕުން . ވަލްޖެހުން . ވެލްޑިންކުރުން . ވޭރުހުލިބެއްދުން . މަދަންއެޅުން . މަގުލަސްޖެހުން . މަޑިއްޕުން . މިޔަބަނުން . ފަނާވާޖެހުން . ފީކަރުބެއްދުން . ފުރަގަހުންބެއްދުން . ފުސްކަރުލުން . ފުސްކަރޮބެއްދުން . ފެއްތުން . ދަށުލުން . ދަންމާނުޖެހުން . ދަތުވާޖެހުން . ދެކޮޅުޖެއްސުން . ތަތުންބެއްދުން . ތާށިކުރުން . ތުޅާކި . ތުޅާކިބެއްދުން . ތުޅާކިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ