...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބެލެހެއްޓުން
މ.
(1) މީހަކު ނުވަތަ އެއްޗެއް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ގެންގުޅުން.
(2) ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކަމެއް ހިންގުން.
(3) އެއްޗެއް ގެއްލުނަނުދީ އެއަށްވާނުވާގޮތް ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުރުން . ހުންގާނު . ރަށަށްއެރުން . ރޯކުރުން . ބަކަރިހުއިހެއްޕުން . ބެލުން . ކާންދިނުން . އިންތިޒާމު . އިންތިޒާމުކުރުން . އިޤުތިޞާދު . މުޑުވައްކުރުން . ފަޅުރަށަށްއެރުން . ފަސްހަނގުރާމަބެލުން . ފަސްމުގޫ ހިފެހެއްޓުން . ފާރަ . ފާރަވެރިކަން . ފާރަވެރިވުން . ފޯރި . ފޯރިމެރުން . ފޯރީ . ދަނޑުހެއްދުން . ދަންދިޔަހިއްކުން . ތަށިމަތިބެލުން . ލަނޑުޖެހުން . ގާޑުކުރުން . ގެންގުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ