...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭނުންކުރުން
މ.
މުހުތާދު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގާނުހިފުން . ބަދަލުކުރުން . ކެއިންބުއިން . މުހުތާދުކުރުން . ފުނޑުވުން . ފުޅިއްސުން . ފޮށިފެޅުން . ދަވައިލުން . ދިރުވުން . ދުންފަތްލުން . ލާރިކެއުން . ގަދަބަދަވިކަން ދެއްކުން . ސަބީލަ . ޓެކްސީކުރުން . ޔާރިއެޅުން . ޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ