...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭން
ކަކަށްވުރެ ގިނަ ދަރިން.
މިސާލު:
ދެބޭން، ތިންބޭން.
(4) ބޭނުން- ތިމާއަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް އޮންނަ މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
މިސާލު:
އަހަރެން މަސްބޭން.
(5) ގާތްތިމާގެ މީހުން.
(އެކަކަށްވުރެގިނަ) ދެބެންގެ ދެދަރިދެބޭން، ތިންބޭން، އަޚުން، އުޚުތުން، ބޭބޭންގެދަރިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުލި . ހުލިވުން . ނަންބަރުދިނުން . ނިބޫ . ނޯޑުވު . ބަނޑަހަ . ބަންދު ދުވަސް . ބަތްޕެންހިކާ . ބަލިކަލޯ ބޮލަށް ދެތުޅާ . ބަޔާނާކުރުން . ބެންކުކުރުން . ބޭން . ބޭންޕާޓީ . ބޭބޭންގެ ދަރި . ބޮޑުކޭމުގައިބޭންދުން . ކަށަ . ކިހިލިޖެހުން . ކިއްލާ . ކިޔަވާގެ . ކުޅަނދުރުހަތާ . ކޮމިޔުނިޒަމް . ކޯއްޓޭ . އަށި . އަންބާރި . އަންބާރިއެރުވުން . އައިންހިފައިގެން ވައިމައްޗަށް އެރުން . އަމާޒުފަތްގަނޑު . އަލާ . އިންސާނީޙައްޤު . އިތި . އުނހޫ . އުލުބޭންދުން . އޫ . އެކައުންޓު . އެއްމާބަނޑު . އޮށްގާފިލާ . ވާރުއޮޑީމީހުން . ވެޑުވުން . ވޮއްޑުނި . މާބޭއް . މެދުބޭންދުން . ދައުލާބޭވުން . ދައުލެބޭވުން . ތިލާކެޔޮޅުކަން . ލައްކުރުން . ލައްކޮށްލުން . ލޮނަށްލުން . ގަނޑުކުރުން . ގަވަރުނަރު . ގޭބޭންދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ