...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭންދުން
މ.
(1) އިށީނުން މި ބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާގޮތް (އިށީނދުވުން.) (2) ޚިތާނުކުރުން.
(3) ވަކިތަނަކުން ނުނިކުމެވޭގޮތަށް މީހަކު ތަނެއްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޯޑުވު . ބަޔާނާކުރުން . ކިހިލިޖެހުން . އޫ . ވެޑުވުން . މެދުބޭންދުން . ދައުލާބޭވުން . ދައުލެބޭވުން . ލައްކޮށްލުން . ލޮނަށްލުން . ގޭބޭންދުން . ސަވާރުކުރުން . ޚިތާނުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ