...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭންޑު
ނ.
(1) މިޔުޒިކް ކުޅޭ ސާމާނާ އެކުގައިވާ މިޔުޒިކް ގުރޫޕް.
(2) ބޮލުގައި އަޅަން ހަދައިފައި ހުންނަ ބަންދު.
(3) ބޮލުގައި ނުވަތަ ހެދުމުގެ ތަނެއްގައި އަޅާފޮތިފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ