...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރު
) އެތެރެޔަށް ނުވާތަން.
މިސާލު:
ގެއިން ބޭރު.
ބޭރުމަތި.
(2) ވަތްހޭލާ ހިސާބު.
(3) ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ތަންތާނގައި ބޭރުން އަންނަ ޚާއްޞަ ރައްޓެހިފުޅު މީހުންނަށް ކައްކާ ބަތް.
(4) ނއ.
އެކަމެއްގެ، އެތަނެއްގެ، އެއްޗެއްގެ، އެބައެއްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަން . ހަންދަ . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޖެހުން . ހަރުހަނަ . ހަކިގޮޅާ . ހަކުރުބޮލި . ހަވޭލި . ހަމައިންނެއްޓުން . ހަމަފަޅު . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތައިވަރަ . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހާސިލު . ހާސިލުމާސިލު . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިނގައިލުން . ހިނގުން . ހިންހުރަ . ހިތިހުންބޭސް . ހިތިދަނޑި . ހިތްއޮންނާނީ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަންއޮންނާނީ ވެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. . ހިލަނބަށްދިއުން . ހިލަމާދިއުން . ހިލަފުށް . ހިލަތޮށި . ހިޔަމަރިނދަލި . ހީހަން . ހީސްލުން . ހުހިވައް . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުންގާނުފުއްބުރު . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުރިގޮތް . ހުދުއުއްދަނޑި . ހޭފަށް . ހޮރަ . ހޮޅިފަތް . ހޮޅުއަށި . ހޯނައްސާގާ . ނަންނުގަތިދުލި . ނައިބޮލި . ނައުޒޯނގު ފަހަރު . ނަލަމަރިޔަންފާނަ . ނަގޫހުދުމަޑި . ނާށިލުން . ނާށިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ