...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރުބައްތި
ނ.
(1) ނާފަހަރު ބަންގާޅަށް ދަތުރުކުރި ދުވަސްވަރު، ބަންގާޅު ކޯރަށް ވަންނަން ދާއިރު އެންމެ ބޭރަށް ހުންނަ ބައްތި.
(2) ކަނޑުއޮޅިތަކާއި، ބޭރުދުނީގެ ފަރުފަރާއި މުލިފަދަ ތަންތަން ފާހަގަކުރުމަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ ބައްތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ