...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރުކުރުން
މ.
(1) އެތެރޭން ބޭރަށް އެއްޗެއް ނެރުން.
(2) ބޭރަށް އެއްޗެތި ފޮނުވުން.
(3) ކަމުން ދުރުކުރުން.
(4) އުޅޭތަނުން ބޭރަށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީސްލުން . ނެރުން . ބިސްއެޅުން . ބުނުން . ބޭލުން . ޅިއްވުން . ވައިހަންޖެހުން . ވައިލުން . ވަސްނުބައިކުރުން . ފެންބޭރުކުރުން . ގާންފޮނުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ