...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭރުފުށް
ނ.
(1) އެތެރެނޫން ފުށް.
(2) ފާޅުގައި ފެންނަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްއޮންނާނީ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަންއޮންނާނީ ވެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. . ހިލަފުށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ