...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭބެ
ނ.
(1) އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަފާ، ނުވަތަ އެއްބަޑު ދޮށީ ފިރިހެނާ.
(2) ތިމާގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ދޮށީ ފިރިހެނާ.
(3) ތިމާއަށްވުރެ ދޮށީ ފިރިހެނުންނަށް ކަމޭހިތުމުގެ ގޮތުން ކިޔާއުޅޭ ނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްޕައިބެ . ބާބޭފާނު . ބާތާދަ . ބެއްޔާ . ބޭ . ބޭބޭފުޅު . ބޭފާނު . ބޮޑަބޭބެ . ބޮޑުބެއި . ކާފައިބެ . އަންމައިބެ . އަރަތް . އައްޕައިބެ . އަޚު . މަންމައިބެ . މާންބެ . މާބެ . ފަރާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ