...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭއް
ނ.
(ސ) ބޭނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހުރަސްއެޅުން . ހޯލު . ނުނިޔަތްލުން . ރަހުނުން ބެހެއްޓުން . ރިލޭރޭސް . ބަންޑުންޖެހުން . ބިންގައުއެޅުން . ބޭސްއެޅުން . ބޮލުގައިއެޅުން . ބޯއެޅުން . ބޯވަބޭންދުން . ބޯސާލުން . ކަނޑުހެޔަށްބޭއްވުން . ކައްތިރި . ކެނބުއެޅުން . ކޮނޑުއޮތްފުރޯ ވަލުންހޯދުން . އަނދިރިފުތުގެމަސްވަޅިލުން . އަރިޔަށްޖެހުން . އިތުބާރުކުރުން . އިޙުތިފާލު . އުންމީދުކުރުން . އޮވާމުން . ވަސްކޮޅުއެރުވުން . ވިން . ވެށުވުން . ވެޑުވުން . މަންޑި . މަތިއެޅުން . މަތިޖެހުން . މަސްވަޅިލުން . މާމުގުރުމޫދަށްލުން . މާލަން . މޫނުއެޅުން . ފަންޏަށްލުން . ފަތިވަކަރު . ފަސްމުށްޖެހުން . ފަސްޖެއްސުން . ފާހަގަކުރުން . ފިލާގަނޑުއެޅުން . އަހަނެ . ފުއްލުން . ފެންފޮތިއެޅުން . ދަރިވަޅު . ދަޅީގައި އެޅުން . ދިހަލަދިކުރުން . ތަނުވެޑުވުން . ތިމާގެކަންބެހެއްޓުން . ލަޙުދުވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ