...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭއްވުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ނުވަތަ މީހެއް ތަނެއްގައި އޮންނާނެގޮތް ހެދުން.
(2) ނަކަތްގެ ލެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހުރަސްއެޅުން . ނުނިޔަތްލުން . ރަހުނުން ބެހެއްޓުން . ބަންޑުންޖެހުން . ބިންގައުއެޅުން . ބޭސްއެޅުން . ބޮލުގައިއެޅުން . ބޯއެޅުން . ބޯވަބޭންދުން . ބޯސާލުން . ކަނޑުހެޔަށްބޭއްވުން . އަނދިރިފުތުގެމަސްވަޅިލުން . އަރިޔަށްޖެހުން . އިތުބާރުކުރުން . އުންމީދުކުރުން . އޮވާމުން . ވަސްކޮޅުއެރުވުން . ވެށުވުން . ވެޑުވުން . މަތިއެޅުން . މަތިޖެހުން . މަސްވަޅިލުން . މާމުގުރުމޫދަށްލުން . މޫނުއެޅުން . ފަންޏަށްލުން . ފަސްޖެއްސުން . ފާހަގަކުރުން . ފިލާގަނޑުއެޅުން . އަހަނެ . ފުއްލުން . ފެންފޮތިއެޅުން . ދަޅީގައި އެޅުން . ދިހަލަދިކުރުން . ތަނުވެޑުވުން . ތިމާގެކަންބެހެއްޓުން . ގަބުރު ބެހެއްޓުން . ގުޅުން ބެހެއްޓުން . ގޭބޭންދުން . ސަންދޯކުއެޅުން . ޕާކުކުރުން . ޚިތާނުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ