...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭލުން
އެހެން އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެންދިއުން.
(7) ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭބަޔަކު އެރަށުން ބޭރުކުރުން.
(8) އެހެލުމުގެ އިދިކޮޅު.
(9) ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑަކުން ނުވަތަ ކޯޓަކުން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ބޭރުކުރުން.
(01) ފޭރާމުގެ ގޮތުގައި ލައިއުޅޭ އެއްޗެހި ގަޔާވަކި ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުޅިފިލުވައިލުން . ރުޅިގަނޑުފިލުވައިލުން . ބައިބޯ . ބައިބޯކިއުން . ބޭނުން . ބޭވުން . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ބޮލެވާޅިޖެހުން . ކަރުނައެޅުން . ކެހުން . ކެރިފޭބުން . އަޑަގޯސީކުރުން . އާއޮޑިކުރުން . އިސްތަށިފުޅު ތުރުކުރެއްވުން . އެރުވުން . ވަޅުބޭނުން . ވައްޓައިލުން . މަސްދޯނިބޭލުން . މޯރާބޭލުން . ފަޅުކޮށްލުން . ފައިބިމުޖެއްސުން . ފަތްކޮޅުބޭލުން . ފުއްލުން . ދުލިބޭލުން . ތިންއަރިއަށްބޯބޭލުން . ތިރިކުރުން . ތުނބުޅިކެހުން . ތުރުކުރެއްވުން . ތޯށިބޭވުން . ތޯޓުބޭވުން . ގުސާބޭލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ