...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭސްމަލަން
ނ.
ހަނިދިގުކޮށް އޮންނަ ތެރަސް ފޮތިކޮޅެއްގެ މެދުގައި ބޭސްފޮތިކޮޅެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ތައްޔާރީ މަލަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތައްޔާރީމަލަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ