...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން
މ.
(1) މީދާ މޫދުގައި ހުންނަ ކާށިގެއަށް އަރާން އޮއިހުންނަގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ބޮނބިގަނޑު މޫދަށް ބޭލުން.
(2) މަޖާޒު:
ތިމާފާޅުނުވެހުރެގެން މީހަކު ލައްވައި ތިމާއަށް ކަމެއް ފަހިވޭތޯ ބެއްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ