...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިބަތްބޮލި
ނުގެ، ތޮށިގަނޑު ވަރަށް ބޯކޮށް ހުންނަ ބޮއްޔެކެވެ.
މިބޮލީގެ ބުރިކަށިމަތި ހުންނަނީ ދޮންކުލައިގެ ތިކިތަކަކުން މާތަކެއް ޖަހައިފައި ހުންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.
މިތިކިތައް ހުންނަގޮތުން ވައްތަރުވާނީ ކުދިބަތު ބޮނޑިބަތް ތައްޓަށް އަޅައިފައި ހުންނައިރު ފެންނަ ގޮތާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ