...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިފޮރުވުން
ަނޑު ހަމަވީމާ، ބޮނޑި ފޮރުވަނީއެވެ.
ދެރަވިމީހުން ބޮނޑި ހޯދަމުންގޮސް ފެނިއްޖެނަމަ، މޮޅުވިބައިގެ މީހުން، ރިހަޔާބަތާ ކައްކައިފައި އަނެއްބަޔަށް ކާންދޭން ޖެހުނީއެވެ.
ބޮނޑިނު ފެނިއްޖެނަމަ، އެމީހުން، ބޮނޑިފޮރުވި މީހުން ރިހަޔާބަތާ ކައްކައިފައި ކާންދޭން ޖެހޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ