...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިތާންކުރުން
ެއް ހޫނުފެނުން ތެންމައިގެން ނުވަތަ ފިނިކުރިފެން ތެންމައިގެން ގައިގައި އޮބުން.
(2) ބޮނޑިތާން ހޫނުކޮށްގެން ފަރުވާޔަކަށްޓަކައި ގައިގައި އުނގުޅުން.
(3) ފަރުވާޔަކަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް އެއްޗަކުން މާލީސް ކުރުން.
(4) ފަރުވާޔަކަށްޓަކައި، އެއްޗަކުން ގައިގައި އޮބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫނުބޮނޑި އެޅުން . މާލީސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ