...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޅުޖެހުން
މ.
(1) އުއި، ފަށުވި، ކަސަބު ފަދަ ތަކެތި ބޮޅުބޮޅަށް އޮޅާފައި ގޮށްޖެހުން.
(2) ދިޔާހަކުރު ފަދަ އޮލަ ތަކެތިން އިނގިލި ގުދުކޮށްލައިގެން ނެގޭވަރަކަށް ނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ