...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮއި
ފަހަރު އެޅުމަށް ފެންމަތީ އޮންނާނެހެން ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް.
(2) އުޅަނދުފަހަރު ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ޖެހިގެން ގެއްލުމެއް ވިޔަނުދިނުމަށް ކައިރިފަށުން ބޭރުން އެލުވައި ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
(3) ބުއިން.
މިބަހުގެ ވާކަމާއި އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޕުނޑު . ހިހޫތަނުންކެއުން . ހުނބުޅު . ހުލިކުރުން . ރެސްޓޯރެންޓު . ބަނޑަހަގެ . ބިލެތްމީރުކުރުން . ބިސީ . ބީ . ބުރިބުރިވުން . ބޮއިފަތާނޑާ . ބޮއިފަތްބުރު . ބޮއިފަތްޖެހިކުނާ . ބޮއިލުން . ބޮއިގަނޑު . ބޮއްތޮޑާ . ބޮއްތޮޑޮ . ބޮވުން . ބޮޔަށްގުއިރޭ . ބޮޔާރެންޓު . ކާގެ . ކުޅަނދުރު . ކެއިންބުއިން . ކޮކާ . އަމަލު . އަމަލުވުން . އަތްފައިކޮށައި ކައިއުޅުން . އުއްދަނޑިފިހި . މަރުނެތްފުޅިން ފެންބޮއިގެން . މާމުއި . މިސްކިތު ފަންސަންގު . މޭޒު . ފަހަރު . ފިހި . ފިނދުވީދައިގެންކެއުން . ފުރާގު . ފެންބޮއިފާވައިލުންހާ ފަސޭހަ . ފޮނިބުއިން . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ފޮނިލުނބޯ . ފޮރިކުނޑި . ދަޅުކާނާ . ތަންމަކުނު . ތަދުމަޑު . ތުނބޮޅަ . ލުނބޯމޮޑުން . ލޭނު . ލޭނުބައްތި . ލޭނުބޮކި . ލޭބޯފަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ