...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮއްޔާދިއުން
މ.
ވާރުނަގައި އުޅުނު ޒަމާނުގައި އެކިއެކި އަތޮޅު އަތޮޅުން ފުނަވާރަށްނެގޭ ބޮލި ބަލާ، ރަސްމީ ގޮތުން ހަނގުބޭކަލުން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ