...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލި
ިރޭ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ އެކިބޮޑުމިނުގައި އެކި ކުރެހުމުގައި އެކި ކުލަކުލައިގައެވެ.
މީގައި ވަރަށް ރީތި އޮފުވެސް ހުރެއެވެ.
މީގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި، އެންމެ މަޝްހޫރު ވެގެންވަނީ، ހުދުކުލައިގައި ހުންނަ ކުދި އެއްޗިއްސެވެ.
(2) (ސ) ނއ.
ބޯ.
ނުވަތަ ތުނީގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނކިބޮލި . ހަނދަރަބޮލި . ހަނދުބޮލި . ހަނދުކަލާބޮލި . ހަންދަ . ހަންދަނިޔަފަތި . ހަންދަމަތި . ހަންދުބޮލި . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހިލުން . ހިޔަ . ހުންކާބަރަވަލި . ހުންކާބޮލި . ހުދުކޮކާބޮލި . ނައިބުބޮލި . ނައިބޮލިކަނޑާހަނު . ނައިބޮލިކަރު . ނައިބޮލިކެނޑުން . ނައިބޮލިއުނބުގަނޑު . ނައިބޮލިތުޅާ . ނައިބޮލިސަމުސާ . ނިއަމަހަ . ރަންބޮލި . ރައިބޮލި . ރަތްބޮލި . ރާޅު . ރާޑި . ރާޑިކުރުން . ރާޑިވުން . ރި . ރިހާކުރުބޮލި . ރޮނގުބޮލި . ރޮދިގަނޑުބޮލި . ރޯބޮލި . ބަންޑާރަގަނޑު . ބަކަރިބައިކުރުން . ބުރުނުބޮލި . ބުޅިކެ . ބޮނޑަބޮލި . ބޮންތި . ބޮންތިގަނޑު . ބޮއްޔާދިއުން . ބޮލި ދިއްލުން . ބޮލިހިޔަ . ބޮލިރަވަ . ބޮލިރޯވުން . ބޮލިބަނުން . ބޮލިކެބޮލި . ބޮލިކޮއްޓޭ . ބޮލިކޮއްޓޭމުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ