...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލިކޮއްޓޭ
ނ.
ބާރަފައު ބޮލި އަޅައިގެން ތިނެސް ކަނަށް ބަނދެފައި ހުންނަ މުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލިފާ . ގޮނޑުދޮށު މޫނުންބާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ