...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮލިމަލާފަތަށްނެށުން
މ.
ދިވެހިސަގާފީ ނެށުމެއް.
މިނެށުން ނަށާނީ ކުޑަލޯމަލާފަތަކަށް ބޮލި އަޅައިގެން ލަވަޔަކަށް ހަމަވާނޭހެން އެތަޅުވަމުންނެވެ.
މިނެށުން ނަށާނީ އަންހެނުންނެވެ.
ނުވަތަ ފިރިހެނުން އަންހެން ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލިމަލާފަތުނެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ