...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑާ
ނއ.
ތިމާގެ މިންވަރަށްވުރެ މޮޅުވެގެން އުޅޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހިތް އޮންނާނީ އާސްމާނުގައެވެ. . ހިތްމޮޅު . ހިތްމޮޅުކަން . ހިތްމޮޅުވުން . ހިތްތިރި . ހިތްތިރިކަން . ހިތްތިރިވުން . ހެއްސޯހެދުން . ނަނިވައްތަރަ . ބޮޑާހޭކުން . ބޮޑުކެނޑުން . ކިބުރު . ކިބުރުވެރި . ކިބުރުވެރިކަން . ކިބުރުވެރިވުން . ކުއްސުރި . ކުއްސުރިވުން . އަތްފުޅައުކުރުން . އާދައިގެ . އުއްތަރައެރުން . އުޕަރުވުން . ވައްތަރުދެއްކުން . މަވުން . މަޑުމައިތިރި . މަޑުމައިތިރިކަން . މޭފުއްޕުން . ފާޑުފާޑުކުރުން . ފުޅާވުން . ފުއްވުން . ފުއްލަދި . ފޫކެހުން . ފޮނި . ފޮނިކުރުން . ފޮނިވުން . ފޮފިއެގަލްޖެހުން . ތުންފިއްތުން . ތުންދެމުން . ގުއިނުދެކޭކާޅަށް ގުއިފެނުން . ގޫރިށިވުން . ސަޅި . ސާދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ