...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑު
ނއ.
(1) ކުޑައެވެ ބުނާ ބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ކޮންމެ މިނަކުންވެސް އިތުރު.
(3) މޮޅު.
(4) ޢިއްޒަތްތެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަލަ . ހަންގަނޑު . ހަންޑިއަސް . ހަރުބިހި . ހަރުކަށި . ހަރުމަތީބަޑި . ހަކަވެޅާ . ހަކާ . ހަކޮށި . ހައިބަ . ހައިބަވަންތަކަން . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައެއްވުން . ހައްކަޅެ . ހައްކަޅޮވުން . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވާސާ . ހަވާސާކަން . ހަވާސުލައިމާނު . ހަތަރުހިތި . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތާ . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތިފަށް . ހަތްކޮޅު . ހަތްދެވި . ހަޔެއްވުން . ހާޅައްބަ . ހާލިވުން . ހާސްވުން . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހާޖިވެރިކަމު ދިޔުން . ހާޖިވެރިކަން . ހިނގަމަސް . ހިނައިގަތުން . ހިނުން . ހިނެއިން . ހިންމަފުށީލަދުބޮޑުބޭހެދުން . ހިންދޫ . ހިރިއުކަސް ފުރަދާނަ . ހިރިފާޅަ . ހިރު . ހިރުނދު . ހިރުކޭތަލަ . ހިރުދެމުން . ހިބަ . ހިބަހިކާ . ހިކަނދިވަކަރު . ހިކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ