...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުހުޅު
ނ.
އައްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީނު ކުޑަބަންޑާރައިންގެ ރަސްކަމުގައިވީ ސިޔާސީ ގަޑުބަޑުގައި، މާލޭގެ ގޭގެ އެންދި އެންދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުހުޅުދޫ މީހުންގެ ވަކިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ