...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުރާޅުފަށް
ނ.
އައްޑަނައިގެ ކައިރީގައި މާފަލަކޮށް އަޅާ ރާޅުފަށް.
މިއީ ކޮށީގެ އެންމެ ދަށްމީހުންގެ އައްޑަނައިގައި އޮފުކަރުދާހުން އަޅައި ކުރެހުމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ