...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބަނޑޭރިކަން
ނ.
ދައުލަތަށް ލިބޭހައި ތަކެއްޗެއް ބެލެހެއްޓުމާއި އެއިން ހޭދަކުރުމާއި، ވާރުނެގުމާއި ގޮއިވަރުވާއާއި ފަޅުރަށްރަށުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ މިކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންނަބަނޑޭރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ