...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުބަޑި
ނ.
ހަރުގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނެއްގައި ބާއްވައިގެން ގޮއްވާ ކަންފަތްލީ ބަޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމަތީބަޑި . ނިވާލި . ނިވާލިއެޅުން . ބަރުހަތިޔާރު . ބަޑިހަރު . ބަޑިބެރު . ބުރުޒު . ކޮތަޅުކެނޑުން . ފުއްވަޅު . ފުއްވަޅުންދިއުން . ޓޭންކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ