...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކަން
ނއނ.
(1) ކުޑަކަން މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ކޮންމެ މިނަކުން ނަމަވެސް އިތުރުކަން.
(3) މޮޅުކަން.
(4) ޢިއްޒަތްތެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސާކަން . ހޫނުގަދަކަން . ރަންކަނިބުރުން . ބަރަކާތްތެރިކަން . ބިޔަކަން . ބޮޑުބާލީސް . ބޯތަޅާލޯތަޅާހަދައިގެން . ކަށަދާނަކަން . ކަންނެލި . ކާރުސާނާކަން . ކުޑަކަން . އަހުމިއްޔަތު . އައުދާނަކަން . އައްޗަޑަ . އަގުބޮޑުކަން . އުލުއިންދައިފައި އިރަށްދޮންކުރުން . ވަރަމައްތެގެއުން . ވަރުމައްތެނަނު . ވަރުދެރަކަން . ވަރެއާ . ވަޔަށްދުއްވުން . މާކަންނެލި . މާސިންގާ . މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އައުން . ފަތަރާސީކަން . ފާޓުފުޅާކަން . ފުންކަން . ފުރަހާދަ . ފެންފުންކަން . ފޮނިކުރުން . ފޮނިވާހަކަ . ދަހިކަން . ދާމުދޫމު . ދެސޯދަރޮ . ލޮލުގެކޮއިހެން . ގަންނާކުރައްވާ . ގުދާރު ބިންދައިގެން ދާވަރަށް މަސައްކަތް ކުރުން . ސަމާވަރު . ޒާތްބޮޑުކަން . ޒީލަގަދަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ