...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކޭމުގައިބޭންދުން
މ.
(1) ރަސްމީ ކެއުމުގައި ބޮޑުބޭކަލުންނާއި، އަތްހަމަ ކުރެއްވުން.
(2) ބޮޑުބޭކަލުން ތިއްބަވާ ރަސްމީކޭމުގައި ބޭންދެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ