...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުކޮށުން
މ.
(1) ލަކުޑިގަނޑެއް އެއްޗަކަށް ވަރުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިފަގެންނަން ފުރަތަމަ ކޮށުން ކޮށައިލުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ