...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުމާލިނެށުން
މ.
އުނަގަނޑުން ތިރި، ވަށައިގެން އެއްވަރަށް ބޮޑުކޮށް ފުއްޕާފައި ހުންނަ ރޫބައެއް ލައިގެން ކޮނޑުމާޖަހާފައި، ބޮލުގައި ވައްތަރެއްގެ ތާޖެއް އަޅައިގެން ބެރުގައިޖަހާ ލަވަޔާ ކިޔާލަވަޔާ ހަމަވާގޮތުން ނެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ