...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުފެހި
ފޮއްޗެއްގައި ހިމަރޮނގު ބަޔެއްގެ މެދުތެރޭގައި އެއަށްވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ފުޅާ ރޮނގެއްހެން ހުންނަ ފޮއްޗެކެވެ.
ރޮނގުބައި ހުންނާނީ ކަޅުފެއްސަށްވުރެ އަޅި ފެހިކުލައެއްގައެވެ.
މިގޮތަށް ރޮނގު ހުންނަ ރަތްކުލައިގެ ފޮތިވެސް ހުރެއެވެ.
އެއަށް ކިޔަނީ ބޮޑުފެހީގެ ރަތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ