...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުފޮތިކެނޑުން
މ.
(1) ހިލާތަކެތި ވަރުވެގެންއައިސް ދޭފަތް އުފުލާލީމާ ފޮތިފޮއްޗަށް ވެއްޓޭ ވަރުވުން.
(2) އޮލަވުން.
(3) ހިލާތަކެތި ކުނިނުވާ ވަރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ