...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުތަކުރު ޔާސީމަށް އަރާއިނުން
"ބޮޑުތަކުރު ޔާސީމަށް އަރާއިނުން" (މިސާލުބަހެއް) ކެއުމުގެ ޖަމާޢަތަކަށް ވަގުތުގެ މާކުރީންގޮސް ކާން ހަދާފައި ހުރިތާނގައި ހިތްގައިމުކޮށް އިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުތަކުރު ޔާސީމަށް އަރާއިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ