...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުތަކުރުދަން
ނ.
ދަމުހަރުގެޔަށް ދަމަށްއެރި ޒަމާނުގައި ހެންވޭރު ރައްޔިތުން ބައިކޮށްފައި އޮންނަ 4 ބައިން ކުރެއެއްބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ