...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯޅަ
ނ.
(1) ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށްޓަކައި ވަށްކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) ބެޑްމިންޓަން ކުޅެން ގުންގުޅޭ މަލެއްހެން ހަދާފައި އޮންނަ އެތި.
(3) ރަނގަބީ ކުޅެން ގެންގުޅޭ ކުކުޅުބިސް ބުރަށް އޮންނަ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިއްލައިލުން . ހިއްލުން . ހިލޭޖެހުން . ހޮކީ . ހޮވުން . ނުސީދާހިލޭ ޖެހުން . ރަނގަބީ . ރޫލެޓު . ރެކެޓު . ރެފުރީ . ބުރަކިބޯޅަ . ބުރަކިކުރުން . ބޭސްބޯޅަ . ބޮނޑިކުޅުން . ބޮނޑިކޮޕީ . ބޮކި . ބޯޅަބިން . ބޯޅަކުޅުން . ބޯޅަޖެހުން . ބޯޅު . ކަށިކޮލި . ކިރިކެޓު . ކިރިކެޓްބޯޅަ . ކިރުދަމާފުޅި . ކުޅިވަރު . ކޮއްޓުން . ކޯނަރު . ކޯނަރުނެގުން . އުން . އުކުން . އުކުޅަށްޖެހުން . އޯވަރު . ވިކެޓުކީޕަރު . ވޮލީބޯޅަ . މަދަރުސާބަށި . މުބާރާތު . ފައިބޯޅަ . ފައިގައިތަޅާ . ފުޅިވެއްޓުން . ފުއްޕުން . ފުޓުބޯޅަކުޅުން . ފުޓްބޯޅަ . ފޮޅުވައިލުން . ފޯވާޑު . ފޯލި . ފޯލިޖެހުން . ދަނޑު . ދަޅުވެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ