...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯކޮޅުބެލުން
މ.
މަޖާޒު:
ކަމަކާމެދު ޝައްކުކުރެވިގެން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުގޮސް އުޅޭ ތަންތަނާއި ވަދެއުޅޭ ތަންތަން އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެބަޔަކަށް ނޭނގޭގޮތަށް ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ