...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯވަޑުވަންލުން
މ.
އިހުގައި އަންހެންކުދިންގެ ޢުމުރުން އަށް ނުވައަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޯނުބާލަން ގަޞްދުކޮށް އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކުރާން ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯއޮޑުވާންލުން . ބޯދިގުކުރަން ލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ