...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން
ރޭގަނޑު އެތެރެކޮއިލު މިސްކިތްތެރެޔަށާއި، މެދު ޒިޔާރަތް ދޮށަށް، ހުކުރުމިސްކިތްތެރެޔަށާއި ދަންނަ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނު މިސްކިތްތެރެޔަށް ފާތިޙާ ވިދާޅުވަން ރަދުން، ނުވަތަ ރަދުންގެ ބަދަލުގައި ޢިއްޒަތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކު ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ވަޑައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ